• Strona główna >
  • O nas >
  • Pomoc publiczna >
  • PROJEKT „WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI KOMPLETNEGO ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO Z PVC W KOEKSTRUZJI, ZBROJONEGO HYBRYDOWYM WŁÓKNEM CIĄGŁYM SZKLANYM”

PROJEKT „WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI KOMPLETNEGO ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO Z PVC W KOEKSTRUZJI, ZBROJONEGO HYBRYDOWYM WŁÓKNEM CIĄGŁYM SZKLANYM”

PROJEKT „WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI KOMPLETNEGO ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO Z PVC W KOEKSTRUZJI, ZBROJONEGO HYBRYDOWYM WŁÓKNEM CIĄGŁYM SZKLANYM”

INFORMACJE OGÓLNE - O PROJEKCIE
Projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kompletnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego z PVC w koekstruzji, zbrojonego hybrydowym włóknem ciągłym szklanym” realizowany jest przez S. I A. Pietrucha Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA; Działanie 2.3: ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP; Poddziałanie 2.3.1: INNOWACJE W MŚP.
Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2018r. – 29.02.2020r.

CELE PROJEKTU
Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kompletnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego z PVC w koekstruzji, zbrojonego hybrydowym włóknem ciągłym szklanym.
Innowacyjna technologia jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych w Grupie Pietrucha.
Nowy produkt skierowany będzie do grupy odbiorców prywatnych tj. głównie właścicieli/użytkowników budynków mieszkalnych, handlowych, usługowych, użytkowych w celu doraźnego zabezpieczenia przed skutkami powodzi, szczególnie powodzi opadowych w wyniku deszczy nawalnych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii produkcji klienci otrzymają wysokiej jakości produkt za cenę prawie 60% niższą niż produkty obecnie oferowane na rynku.

PLANOWANE EFEKTY
Głównym rezultatem realizacji projektu będzie wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy innowacji procesowej i produktowej oraz rozpoczęcie produkcji.
Wnioskodawca planuje osiągnąć następujące wskaźniki rezultatu:
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – 5
- Liczba wdrożonych wyników prac B+R -1
- Liczba wprowadzonych innowacji produktowych - 1
- Liczba wprowadzonych innowacji procesowych - 1
Oraz wskaźniki specyficzne dla programu:
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety/mężczyźni - 5

Wartość ogółem projektu: 1.258.290,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 450.120,00 zł
HARMONOGRAM PROJEKTU – POSTĘP PRAC
Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wróć