PROJEKT „FUNKCJONALNE KOMPOZYTY HYBRYDOWE O PROJEKTOWANYCH WŁAŚCIWOŚCIACH”

PROJEKT „FUNKCJONALNE KOMPOZYTY HYBRYDOWE O PROJEKTOWANYCH WŁAŚCIWOŚCIACH”

Projekt „Funkcjonalne kompozyty hybrydowe o projektowanych właściwościach” realizowany jest przez Konsorcjum w składzie: Politechnika Łódzka, S. I A. Pietrucha Sp. z o.o. oraz Instytut Włókiennictwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego; Poddziałanie 4.1.4: Projekty aplikacyjne.

Planowany okres realizacji projektu: 01.12.2018r. – 31.05.2021r

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej w postaci znacząco ulepszonego produktu tj. hybrydowych profili geotechnicznych o projektowanych właściwościach, do zastosowań w obszarze inżynierii lądowej i wodnej jako ściany oporowo-pomiarowe.

PLANOWANE EFEKTY

Głównym rezultatem realizacji projektu będzie wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy innowacji produktowej oraz rozpoczęcie produkcji znacząco ulepszonego produktu tj. hybrydowych profili geotechnicznych o projektowanych właściwościach, do zastosowań w obszarze inżynierii lądowej i wodnej jako ściany oporowo-pomiarowe.

Wartość ogółem projektu: 4.934.523,44 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4.002.779,71 zł

HARMONOGRAM PROJEKTU – POSTĘP PRAC

Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wróć