Wodospusty

Automatyczne Bariery Przeciwpowodziowe FloodWarden TECH

Ochrona nieruchomości przed niekontrolowanym zalaniem, jak również pozwala monitorować stany wód  zagrażających  rzek,  strug,  zbiorników czy kanałów melioracyjnych. System samopodnoszących się zapór zabezpiecza obiekty budowlane  przed  zalaniem  w  miejscach szczególnie  newralgicznych,  takich  jak przepusty  komunikacyjne,  wjazdy  do parkingów  podziemnych,  magazynów, piwnic  itp.,  jednocześnie  gwarantując pełną  przepustowość  ciągów komunikacyjnych,  zarówno  ruchu pieszego, jak i kołowego.

Zastosowanie

Zapobieganie spływowi powierzchniowemu na drogach leśnych

Drogi leśne, ze względu na konieczne zagęszczenie gruntu w warstwie nawierzchni, które umożliwia przejmowanie dużych nacisków jednostkowych pochodzących od kół pojazdów, stwarzają dogodne warunki do formowania się na nich spływu powierzchniowego.

Rozwiązaniem zjawiska spływu powierzchniowego na drogach leśnych są wodospusty, czyli drogowe urządzenie melioracyjne umożliwiające odprowadzanie wody opadowej z korony drogi. Wodospusty wbudowywane są w konstrukcję nawierzchni na drogach o pochyleniu podłużnym większym niż 2%, nachylonym w stosunku do osi drogi 30%.