Publikacje

Grodzice winylowe jako element ochrony przeciwsztormowej przystani żeglarskiej

Przypominamy przedsięwzięcie zrealizowane nad polskim wybrzeżem, w którym nasze grodzice winylowe zostały zastosowane w projekcie budowy zabezpieczeń przeciwsztormowych mariny w Kątach Rybackich, gdzie wykonano z nich przesłonę przeciwfiltracyjną zwieńczoną murem oporowym wykonanym z żelbetonu. Dzięki inwestycji zrealizowanej przez Urząd Morski w Gdyni, zwiększono obszar chroniony przed zalewaniem w przypadku spiętrzenia wód w Zalewie Wiślanym. Grupa Pietrucha natomiast, wzbogaciła swoje portfolio projektowe o kolejne cenne doświadczenie.

Więcej

ALTERNATYWNE TECHNOLOGIE W BUDOWIE STRATEGICZNYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Wały przeciwpowodziowe oraz obwałowania suchych zbiorników retencyjnych to strategiczne elementy infrastruktury przeciwpowodziowej, które, ze względu na pełnioną funkcję, wymagają rzetelnego projektowania i wykonania. Rosnące w ostatnim czasie ceny materiałów budowlanych sprawiły, że inwestorzy, coraz częściej poszukują alternatywnych do stali i betonu rozwiązań przy budowie tego typu obiektów, sięgając m.in. po technologię grodzic winylowych, posiadającą szereg przewag konkurencyjnych nad tradycyjnymi rozwiązaniami.

Więcej

WIELKIE EFEKTY MAŁEJ RETENCJI – NOWOCZESNE BUDOWLE PIĘTRZĄCE WYKORZYSTUJĄCE GRODZICE WINYLOWE

Mała retencja polega na gromadzeniu wody w zbiornikach naturalnych (oczkach, starorzeczach) i sztucznych (stawach, wyrobiskach, niewielkich zbiornikach zaporowych) o pojemności do kilku tysięcy metrów sześciennych, jak również na jej gromadzeniu w sieciach rzecznych i rowach melioracyjnych. Dzięki zwiększeniu uwilgotnienia siedlisk i podniesienia poziomu wód gruntowych, mała retencja pozwala stworzyć bardziej przyjazny dla fauny i flory mikroklimat. Tradycyjnie, małe obiekty hydrotechniczne służące retencjonowaniu wód były budowane z materiałów takich jak drewno, beton, kamień lub stal. Bardziej trwałą, ekologiczną i przyjazną cenowo alternatywą dla konwencjonalnych rozwiązań są produkty z termoplastów np. grodzice winylowe oraz kompleksowe winylowe zastawki małej retencji.

Więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach - grodzice winylowe i grodzice stalowe: analiza porównawcza.

W toku realizacji przedsięwzięć z zakresu inżynierii lądowej i wodnej, wykorzystujących technologię grodzic, jednym z ważniejszych składników dokumentacji projektowej jest jej budżet i wariantowa analiza kosztów, uwzględniająca różne dostępne rozwiązania. Szacując całkowity budżet projektu, niezwykle istotne jest, aby kompleksowo uwzględnić  pełen zakres czynników kosztotwórczych a następnie rozważyć zalety i wady każdej technologii. Dopiero wówczas możliwe jest podjęcie świadomych i odpowiedzialnych decyzji, których konsekwencje przez wiele lat będą oddziaływały na naszą planetę i dobrostan przyszłych pokoleń.

Więcej

Grodzice winylowe z uszczelką czyli jak udoskonalamy nasze produkty

Przesłony przeciwfiltracyjne są ważnym elementem budowli hydrotechnicznych lub składowisk odpadów. Ich głównym zadaniem jest znaczne ograniczenie lub nawet całkowite zahamowanie migracji wody lub zanieczyszczeń w obrębie budowli. Technologia grodzic winylowych z uszczelką to godna rozważenia alternatywa dla tradycyjnych metod budowy barier przeciwfiltracyjnych w gruncie.

Więcej

Grodzice winylowe w projekcie budowy infrastruktury przeciwpowodziowej na obszarze zurbanizowanym

Duże metropolie w Polsce konsekwentnie zwiększają swoją powierzchnię zagarniając coraz więcej terenów, które jeszcze do niedawna nie były uznawane za obszary przeznaczone pod zabudowę. Poważnym wyzwaniem przy planowaniu tego typu inwestycji jest także wpasowanie nowych osiedli mieszkaniowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą w istniejącą tkankę miejską, tak aby zabudowa nie zaburzyła istniejącego stanu równowagi. Niestety, nie zawsze takie przedsięwzięcia kończą się sukcesem a jednym z przykładów może być przypadek osiedla Złocień w Krakowskiej dzielnicy Bieżanów-Prokocim.

Więcej

Grodzice winylowe i mikroplastik - czy istnieje zagrozenie?

As environmental concerns continue to rise, the time has come to consider in Episode 20 of our series, the impact of vinyl sheet piles on microplastics. Is there any threat posed by vinyl sheet piles to the environment and the presence of microplastics in the water? 

Więcej

Remonty zbiorników stale piętrzących wodę z wykorzystaniem technologii HPP- Hybrydowowej przesłony przeciwfiltracyjnej

Remonty zapór zbiorników stale piętrzących wodę stanowią zawsze wielkie wyzwanie, już od samego początku, czyli fazy projektowania. Projektant dobierając optymalną technologię musi wziąć pod uwagę warunki techniczne wykonania remontu, warunki gruntowo wodne ograniczenia terenowe oraz budżet przeznaczony na inwestycję.

Więcej

Analiza porównawcza "śladu węglowego" ścianek oporowych zbudowanych z grodzic winylowych oraz stalowych

Przedstawiamy zestawienie wskaźników emisji gazów cieplarnianych wynikające z cyklu życia ścianek oporowych zbudowanych z grodzic winylowych oraz stalowych. Opracowanie bazuje na fakcie, że oba typy produktów spełniają tę samą funkcję. Jako jednostkę funkcyjną przyjęto grodzice służące przez 50 lat jako ścianka oporowa o długości = 1 km wykonana z grodzic o długości grodzicy = 5 m zbudowana wzdłuż nadbrzeża.

Więcej

Lokalizacja: Mazury
Produkt: Grodzice winylowe

Grodzice winylowe marki Pietrucha pomogą chronić faunę zasiedlającą kanały mazurskie

Trwa bardzo potrzebny i wyczekiwany kompleksowy remont czterech kanałów mazurskich: Tałckiego, Grunwaldzkiego, Szymońskiego i Mioduńskiego. W projekcie nie zapomniano o ekologii – grodzice winylowe marki Pietrucha zostały wykorzystane do budowy kilkudziesięciu przejść dla zwierząt zasiedlających obszar kanałów.

Więcej

Grodzice winylowe w projektach związanych z zabezpieczeniem brzegów rzek i zbiorników wodnych

Vinyl sheet piling in river bank protection and regulation

PVC piling may be used to protect and regulate rivers, ditches or channels. Thanks to their structure, EcoLock piling systems easily adjust to the natural curvatures of the terrain.

Więcej

Montaż długich grodzic winylowych - nasze doświadczenia

Grodzice winylowe jako materiał budowlany znane są już od końcówki lat 80, zostały wymyślone w USA, gdzie już dawno zdobyły uznanie jako produkt niezawodny w branży hydrotechnicznej, dodatkowo użycie ich zapewnia wymierne korzyści finansowe w porównaniu do innych produktów opartych na materiałach typu beton, stal, drewno lub kompozyt.

Więcej

Częstochowa: wzmocnienie wałów przeciwpowodziowych za pomocą systemu grodzic winylowych EcoLock

W niniejszym opracowaniu przedstawiono studium przypadku, polegające na wykorzystaniu konstrukcji z grodzic winylowych EcoLock zaprojektowanych i wyprodukowanych przez Grupę Pietrucha w projekcie odbudowy i modernizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych w rejonie Częstochowy, rozpoczętym w 2015 roku.

Więcej

Ptasia Wyspa na Jeziorze Goczałkowickim

Na Jeziorze Goczałkowickim rozpoczęła się budowa sztucznej wyspy, która pozwoli zabezpieczyć siedliska rybitwy rzecznej. Wyspa o powierzchni 450 m2 będzie przeznaczona wyłącznie dla ptaków. Inwestycja powstaje w ramach projektu LifeVistulaPL i finansowana jest ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Więcej

Nowoczesne rozwiązania retencyjne

Mała retencja jest to zdolność do gromadzenia wody w małych zbiornikach naturalnych (oczkach, starorzeczach) i sztucznych (stawach, wyrobiskach, małych zbiornikach zaporowych) o pojemnościach kilku tysięcy metrów sześciennych, gromadzenie wody w sieci rzecznej lub rowach melioracyjnych, zwiększenie pojemności wodnej gleb przez zabiegi agrotechniczne. Podstawową rolą małej retencji nie jest gromadzenie nadających się do bezpośredniego gospodarczego użycia zasobów wody, lecz zmiana uwilgotnienia siedlisk, podniesienie poziomu wody gruntowej i zmiana mikroklimatu.

Więcej

Lokalizacja: Dobczyce
Produkt: bariery przeciwpowodziowe

Mobilne systemy ochrony przeciwpowodziowej

18 maja 2015 w Dobczycach odbył się pokaz mobilnych systemów ochrony przeciwpowodziowej zorganizowany dla osób mieszkających na terenach zagrożonych powodzią (terenów zalewanych do wysokości 0,5 metra) oraz jednostek samorządu terytorialnego, które w przyszłości mogłyby zdecydować się wykorzystywać urządzenia mobilnej ochrony w celu zabezpieczenia przed powodzią.

Więcej

Mała retencja

Mała retencja to zatrzymywanie wody, aby nie spłynęła ona rzekami i kanałami do mórz. Jest to działanie polegające na utrzymaniu jej jak najdłużej w lesie, w rowach przydrożnych, aby dzięki temu wody gruntowe zachowały swój poziom. Niestety - ostatnie lata pokazały nam, że także i w Polsce jest mało wody, zwłaszcza wody gruntowej. Dowodem na to jest choćby fakt, że był taki czas, kiedy straż pożarna musiała dowozić wodę do studni głębinowych lub studni dla gospodarstw.

 

Więcej

Jedno z najwyższych w Polsce zamknięć przeciwpowodziowych

W styczniu 2018 roku firma Pietrucha dostarczyła na budowę zamknięcie remontowe IBS Technics, które jest jednym z pierwszych w Polsce tak wysokich zamknięć.

Więcej

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego

Grodzice winylowe EcoLock zostały wykorzystane w finansowanym przez Bank Światowy projekcie modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, jednego z kluczowych etapów kompleksowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry.

Więcej

Polder Gardna: Największa w Europie inwestycja z użyciem grodzic winylowych

Dostawa w roku 2012 ok. 72 400 m2 (długości 15690 mb, czyli niemal 16 kilometrów!) grodzic winylowych wykorzystanych w konstrukcji przesłony przeciwfiltracyjnej dla inwestycji „Ochrona przeciwpowodziowa polderu Gardna V-VI”. Konstrukcja zaliczona do IV klasy ważności obiektów hydrotechnicznych, chronić będzie obszar 918 ha przed zagrożeniem powodziowym.

Więcej