Publikacje

Retencja: Ochrona przeciwpowodziowa i Zrównoważone gospodarowanie wodą

Zmiany klimatyczne wywierają realny wpływ na nasze otoczenie. Po długich okresach suszy, coraz częściej następują okresy gwałtownych opadów. Te prowadzą do lokalnych podtopień, tym samym uniemożliwiając zagospodarowanie wody opadowej.

Rozwiązaniem, które obniża ryzyko powodzi i jednocześnie wpływa na możliwość zrównoważonego gospodarowania wodą są  systemy retencyjne. Jak działają? Gdzie znajdują zastosowanie?

Retencja wód opadowych

Retencja wód opadowych odnosi się do zdolności do okresowego zatrzymywania wody. Proces ten ma na celu zmniejszenie ryzyka powodzi, erozji gleby oraz zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Retencja wód opadowych może być realizowana poprzez naturalne metody lub poprzez sztuczne rozwiązania, takie jak zbiorniki retencyjne, dachy zielone, ogrody deszczowe czy specjalistyczne systemy retencyjne. Dzięki retencji wód opadowych możliwe jest nie tylko zapobieganie lokalnym podtopieniom, ale również wykorzystanie zebranej wody opadowej do późniejszego wykorzystania np. do nawadniania pól.


Wyzwania związane z retencją wody deszczowej

Rozwój infrastruktury, a co za tym idzie utwardzanie powierzchni biologicznie czynnych rodzi szereg wyzwań związanych z retencją wody deszczowej. Utwardzanie powierzchni uniemożliwia swobodny przepływ wód opadowych do gruntu i zasilenie warstw wodonośnych, co skutkuje przeciążeniem kanalizacji deszczowej podczas intensywnych opadów deszczu i lokalnymi podtopieniami.

Wymagania dotyczące systemu retencji wody

Postępujące zmiany klimatyczne w połączeniu z utwardzaniem powierzchni biologicznie czynnych przekłada się na coraz większe wymagania względem istniejących i projektowanych systemów retencji wody. Dotyczą one m.in.:

  • pojemności systemów – podczas intensywnych opadów systemy retencyjne muszą zmagazynować bardzo duże ilości wody opadowej, to wiąże się z koniecznością podnoszenia ich pojemności (można to uzyskać poprzez łączenie zbiorników retencyjnych w baterie zwiększające pojemność całego układu),
  • podłączenia zbiornika do instalacji odwadniającej – połączenie to wymaga często przemyślanego i elastycznego rozwiązania, w tym możliwości podłączenia zbiornika do istniejącej już instalacji,
  • niskiego zużycia gruntów – postępująca urbanizacja ogranicza ilość gruntów, które można wykorzystać pod budowę instalacji retencji wody, dlatego też na pierwszy plan wysuwają się rozwiązania, których zastosowanie wiąże się z możliwie niskim zużyciem terenu przez system retencyjny,
  • integracji zbiorników z systemami zagospodarowania wody opadowej – wykorzystanie wody opadowej jest jednym ze sposobów na możliwe obniżenie zużycia wody pitnej, w tym celu zwraca się szczególną uwagę na możliwość integracji systemów retencji wody z systemami jej zagospodarowywania.

Oferowane system retencyjne

Starając się jak najlepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania klientów w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oferujemy szeroką gamę mobilnych systemów ochrony, które pozwalają na szybkie i skuteczne zapobieganie skutkom zalania i powodzi. Oferowane systemy zapewniają ochronę obiektów mieszkalnych, handlowych i przemysłowych. Ich główną zaletą jest zastosowanie innowacyjnych technologii zapewniających:

  • wysoką skuteczność ochrony,
  • możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb,
  • wysoką trwałość,
  • atrakcyjne ceny,
  • możliwość wielorazowego użytku systemów, przy jednoczesnym zapewnieniu niezmiennie wysokiej skuteczności ochrony przeciwpowodziowej.

Wróć