Publikacje

Szandory: Skuteczne rozwiązanie dla ochrony przed powodziami

Ekstremalne warunki atmosferyczne, w tym silne lub długotrwałe opady deszczu prowadzą do wzrostu zagrożenia powodziowego. W takiej sytuacji konieczne staje się zastosowanie skutecznych systemów ochrony przed powodziami.

Szandory to specjalne urządzenia hydrauliczne, które stosuje się w celu kontrolowanego odprowadzania nadmiaru wody opadowej. Ich podstawowym zadaniem jest ochrona przeciwpowodziowa. Jest ona realizowana poprzez zatrzymanie i opóźnienie przepływu wody, a następnie kontrolowane jej odprowadzenie do kanalizacji lub naturalnych cieków wodnych.

Jak działają szandory?

Szandory zazwyczaj umieszcza się na przelewach lub wypływach zbiorników retencyjnych lub kanałów wodnych. Ich działanie opiera się o proste zasady hydrauliki. W momencie, w którym poziom wody wzrasta, zastawka otwiera się, tym samym umożliwiając przepływ nadmiaru cieczy. W momencie, w którym poziom wody spada, zastawka zamyka się.

Producenci szandorów oferują systemy wykorzystujące różne typu zastawek, takie jak zastawki klapowe, iglicowe, skrzydłowe, kulowe czy śluzowe. Ich wybór powinien być podyktowany konkretnymi warunkami i wymaganiami lokalnymi.

Zastosowanie szandorów

Praktyczne zastosowanie szandorów jest bardzo szeroki i zróżnicowane. Wykorzystuje się je zarówno w miastach i na obszarach zurbanizowanych, jak i na terenach rolniczych. W warunkach obszarów zurbanizowanych szandory stosuje się najczęściej tam, gdzie zagrożenie powodziowe jest szczególnie wysokie:

  • na wypływach zbiorników retencyjnych,
  • na kanałach wodnych,
  • w miejskich systemach kanalizacyjnych.

Ich zadaniem jest kontrola przepływu wody i minimalizowanie ryzyka powodzi. W przypadku terenów rolniczych szandory stosuje się przede wszystkim na rowach melioracyjnych. Kontrolują one odpływ wody opadowej, tym samym umożliwiając lepsze zarządzanie deszczówką i ograniczając straty związane z erozją gleby.

Dlaczego warto stosować szandory dla ochrony przed powodziami?

Stosowanie szandorów wiąże się z licznymi korzyściami. Dotyczą one zarówno kwestii ochrony przed powodziami i lokalnymi podtopieniami, jak i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi. Jakie to korzyści?

 

Zastosowanie

Korzyści

Ochrona przed powodzią

  • Ograniczając przepływ wody i opóźniając jej odprowadzanie szandory skutecznie obniżają ryzyko powodzi.
  • Kontrolowane odprowadzanie wody pozwala uniknąć lokalnych podtopień i tym samym minimalizować szkody wynikające z nadmiernego zalewania danych obszarów.

Zrównoważone gospodarowanie wodą

  • Szandory umożliwiają skuteczne gromadzenie i wykorzystanie wody opadowej
  • Szandory stwarzają odpowiednie warunki do ograniczenia zużycia wody pitnej.
  • Woda, która nie została odprowadzona może zostać wykorzystana do różnych celów – nawadniania terenów zielonych, spłukiwania toalet, etc.

Wróć